Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z WYROBAMI STALOWYMI PROWADZONEGO PRZEZ HUTĘ ŁABĘDY S.A. 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPECYFIKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. DANE OSOBOWE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy z wyrobami stalowymi HUTY ŁABĘDY S.A. dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne,
a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości będą tłumaczone na korzyść konsumenta.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy, dostępny pod adresem internetowym sklep.hutalab.com.pl prowadzony jest przez spółkę HUTA ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach, kod pocztowy 44-109, ul. Anny Jagiellonki 45; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076693; przez Sąd Rejonowy w Gliwicach; kapitał zakładowy w wysokości 97 393 000 PLN, wpłacony w całości; NIP 631-02-00-831; REGON 273716184; adres poczty elektronicznej: sklep@hutalab.com.pl.

 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w Formularzu Rejestracji dla celów wykonywania umów zawieranych w Sklepie Internetowym. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.4. Definicje:

 

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy
i płatności.

 

1.4.4. KUPUJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą i/lub która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.

 

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

1.4.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

1.4.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą lub zaoferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę.

 

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.hutalab.com.pl.

 

1.4.11. SPRZEDAWCA – HUTA ŁABĘDY S.A.

 

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz oświadczenie Kupującego o tym, czy jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym, jako podatnik VAT czynny. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy/firmy Kupującego oraz jego numeru NIP.

 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@hutalab.com.pl lub też pisemnie na adres: HUTA ŁABĘDY S.A.,
ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice. Rezygnacja z konta oznacza równoczesne żądanie wstrzymania przetwarzania danych osobowych Kupującego w systemie (zbiorze danych) Sprzedawcy, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów rozpatrywania zgłoszonych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości sprzedanego Produktu.

 

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków:

(1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Możliwość samodzielnej modyfikacji składanego przez Kupującego Zamówienia istnieje do chwili kliknięcia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
W celu modyfikacji Zamówienia należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oświadczenie Kupującego o tym, czy jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy/firmy Kupującego oraz jego numeru NIP.

 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna - Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

 

2.1.3. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisuję się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna - Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@hutalab.com.pl lub też pisemnie na adres: HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice.

 

2.2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 

2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w rozdziale 7 Regulaminu) Kupujący może składać stosując odpowiednio regulacje zawarte w rozdziale 7 niniejszego Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

 

3.1.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim dokonaniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2. Regulaminu, z chwilą dokonania zapłaty przez Kupującego Ceny Produktu wynikającej z dokonanego Zamówienia.

 

3.1.2. Po dokonaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, która zawiera, co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

 

3.1.3. Po otrzymaniu zapłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży wiadomością e-mail.

 

3.2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści dokonanego Zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.1.3. Regulaminu. Treść Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

3.3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w dniu zaksięgowania środków od Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty poprzez serwis płatności elektronicznych w dniu potwierdzenie przyjęcia płatności od Kupującego przez ten serwis. Dzień ten jest jednocześnie pierwszym dniem terminu realizacji Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia jest podany w opisie danego Produktu na stronach Sklepu Internetowego, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin. Terminy gotowości Produktu do odbioru oraz termin dostawy Produktu zostały opisane odpowiednio w pkt. 6.5. i 6.6. Regulaminu.

 

3.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera informację o należnych podatkach. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

4. SPECYFIKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.  Produkty w Sklepie Internetowym sprzedawane są po wadze teoretycznej obliczonej zgodnie z normą PN EN 10219-2. Rzeczywista waga zakupionych produktów może różnić się od wagi teoretycznej w zakresie +/- 6 %. Różnica między wagą teoretyczną a rzeczywistą w podanym zakresie nie stanowi podstawy do reklamacji Produktów.

 

4.2.  W związku ze specyfiką procesów produkcyjnych wyrobów stalowych, a także właściwościami materiału, z którego są wykonane, zakupione w Sklepie Internetowym Produkty mogą posiadać zauważalne:

 

- pozostałości emulsji używanej do chłodzenia wyrobów w procesie formowania (Produkty nie są myte),

- ślady korozji na powierzchni Produktów (Produkty oferowane są wykonane ze stali czarnej).

 

Wyżej wymienione cechy są normalnymi właściwościami Produktów i nie stanowią podstawy do ich reklamacji.

 

4.3.  Usługa cięcia Produktów na wymiar jest wykonywana w zakresie długości od 1000 mm do 6000 mm z tolerancją -0/+ 20 mm.

 

4.4. Produkty docinane na wymiar ścisły, tzn. podany przez Kupującego i niebędące odcinkami
o długości 6 m lub 12 m stanowią Produkty na indywidualne zamówienie, o których mowa
w art. 38 pkt 1 lub 3 Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w pkt. 9.9. Regulaminu i tym samym Kupującemu nie przysługuje wobec nich prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w pkt. 9.1. – 9.8. Regulaminu. Produktami na indywidualne zamówienie Kupującego od których nie przysługuje wskazane w zdaniu poprzedzającym prawo odstąpienia, są również Produkty wykonane według zamówienia lub specyfikacji przesłanej przez Kupującego, bądź dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności odbiegające od standardowych Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę według obowiązujących norm technicznych. Sprzedawca będzie każdorazowo informował Kupującego przed zawarciem Umowy Sprzedaży o posiadaniu przez zamawiany Produkt cech indywidualnych i jego wykonaniu  według zindywidualizowanych potrzeb Kupującego i związanego z tym braku prawa odstąpienia od umowy.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu dokonania Zamówienia:

 

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

 

5.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Operatorem płatności elektronicznych i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

5.2.      Termin płatności:

 

5.2.1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w momencie składania Zamówienia.

 

5.2.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem bezpośrednio
na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania Zamówienia.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia oraz dostawy Produktu jest zapłata przez Kupującego za wszystkie Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

 

6.2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

 

6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

 

6.4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu (będące miejscem dostawy):

 

- dostawa pod wskazany adres zorganizowana przez Sprzedawcę,

- odbiór osobisty dostępny pod adresem HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Metalowców 9, 41-109 Gliwice Brama nr 2, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 13.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

6.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego – W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie podanym w opisie danego Produktu, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, liczonym od dnia zaksięgowania zapłaty Kupującego za nabyte Produkty na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty poprzez serwis płatności elektronicznych, w dniu potwierdzenia przyjęcia płatności od Kupującego przez ten serwis. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

 

6.6. Termin dostawy Produktu do Kupującego jest równy terminowi gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego, opisanemu w pkt. 6.5. wydłużonemu o 3 Dni Robocze.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, HUTA ŁABĘDY S.A. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

- pisemnie na adres: HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hutalab.com.pl.

 

7.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

Podanie powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

7.6. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7.7. Termin rękojmi w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem wynosi sześć miesięcy. Pozostałe warunki wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi regulują obowiązujące przepisy.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

8.2. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

8.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214).

 

8.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

8.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hutalab.com.pl

 

9.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

9.3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice.

 

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.

 

9.8. Konsument zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów związanych z odstąpieniem przez niego od umowy:

 

9.8.1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

9.8.2. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

9.9. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej
na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami.

 

10.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

10.3. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.4. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia.

 

10.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem.

 

10.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca, zwany dalej w tym punkcie: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice, adres poczty elektronicznej: sklep@hutalab.com.pl.

 

11.2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) w celu kierowania przez Administratora treści marketingowych usług własnych w sposób, na który wyraziłeś zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu treści marketingowych usług własnych w okresie świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który wyraziłeś zgodę,

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

11.3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

11.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Ciebie przez Administratora treści marketingowych usług własnych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iii) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. d) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

11.5. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.

 

11.6. Administrator nie przekaże Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

11.7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

11.8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11.9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

12.2. Zmiana Regulaminu:

 

12.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw.

 

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już dokonywane lub dokonane Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kliknij aby pobrać